Course Date : Saturday and Sunday, 9.30 am - 4.30 pm, 9 - 10 November 2019
International Health Qigong Workshop 2019

Date: Saturday and Sunday, 9.30 am – 4.30 pm, 9 – 10 November 2019

Who is gong to teach? 

Professor Wang Yulin, Qinghua University

Professor Zhao Yanxia, Shi Jia Zhuang University
Who should attend: Tai Chi Qigong Instructors, Taiji Qigong lovers, Health professional, Chinese Medicine Doctors, Physiotherapist,Masseur, School teacher

Program:  Health Qigong – Ma Wangdui Dao Yin Shu, Tai Chi Rod

Venue: Thompson Town Hall Baulkham Hills,90-92 Seven Hills Rd, Baulkham Hills NSW 2153

Enrol:  https://www.taichi365.com.au/contact