Health Qigong Forms

1. Ba Duan Jin (8 Pieces of Silk)

2. Liu Zi Jie (The Six Healing Sounds)

3. Yi Jin Jing (Tendon-Muscle Strengthening Exercises)

4. Wu Qin Xi (Five Animals)

5. Dao Yin Yang Sheng Gong Shi Er Fa (Guiding Qi for Nourishment and Wellbeing)

6. Shi Er Duan Jin (Twelve Pieces of Silk)

7. Ma Wang Dui Dao Yi Shu (Guiding Qi)

8. Da Wu (Big Dance)

9. Tai Ji Yang Sheng Zhang (Tai Chi Rod for Wellbeing)

10. Duanwei